I. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat (a „továbbiakban: „Szabályzat”)  Bene József E.V.(székhely: 3411 Szomolya dózsa György út 11. ; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Üzemeltető) által üzemeltetett Fxpro1x2.com(a továbbiakban: weboldal) oldalon keresztül nyújtott sportfogadási tanácsadás szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeknek megfelelően a Szolgáltató ezen szolgáltatás nyújtását vállalja.

A jelen szabályzat hatályba lépésének a napja: 2019, Június 05.
Az Üzemeltető jogosult továbbá a weboldalon elérhetővé tett dokumentumokban további általános szerződési feltételeket is meghatározni. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a Felhasználóval kötött egyedi szerződések, illetve a szerződéskötések alapjául szolgáló jogi normák, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználók a Szabályzatot még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerhessék, ennek érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználási feltételek mindenkor hatályosított verzióját, könnyen elérhető módon közzéteszi a www.FxPro1x2.hu

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthassa. A módosított Szabályzat, a módosításban megjelölt időpontban, de legkésőbb a módosítás fentiek szerinti közzétételének napját követő 15 nap elteltével lép hatályba. A módosítás hatályba lépésekor már hatályban lévő szerződések tekintetében a módosítás hatálybalépésének időpontjáig a korábbi Szabályzat marad érvényben. Az Üzemeltető a Szabályzatban foglalt feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépésének napjáról a honlapján való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

A Felhasználó köteles a Szabályzat módosításait figyelemmel kísérni és a Szabályzat rendelkezéseit megismerni. Az Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Felhasználó terheli felelősség.

Az alábbiakban a weboldal használatának és az azon keresztül nyújtott szolgáltatás megvásárlásának általános szabályai kerülnek ismertetésre.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

II.1. A jogviszony létrejötte
A Felhasználó és az Üzemeltető között, a Felhasználó által adott megrendelésnek és a jelen Szabályzatban foglalt általános szerződési feltételeknek megfelelő tartalmú megbízási szerződés jön létre, amennyiben a Felhasználó leadott megrendelésére válaszul megkapja az Üzemeltetőtől a visszaigazoló e-mailt.

II.2. A jogviszony alanyai
Az így létrejövő jogviszony alanyai a Felhasználó, mint Megbízó és az Üzemeltető, mint Megbízott.

II.2.1. A Felhasználóvá válás kritériuma
A magyar jogszabályok érdekében szerencsejátéknak minősülő tevékenységet csak a 18. életévüket betöltött személyek folytathatnak. Emiatt a weboldal szolgáltatásait is csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. A 18 évnél fiatalabb személyek nem jogosultak a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére.

II.3. A jogviszony tartalma: jogok és kötelezettségek
A létrejövő szerződésből fakadó jogviszony megbízási jellegű jogviszony, melynek alapján a Megbízott köteles az elvárható legnagyobb gondossággal kidolgozott sportfogadási tanácsot nyújtani a Felhasználónak. A Megbízott alkalmazásában álló tapasztalt sportfogadási szakértők megfelelő körültekintéssel választják ki az aktuális sportesemények közül azt, amellyel a Felhasználó sikert érhet el. Azonban felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a sportfogadási tanácsadók korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli sikerre, emiatt az Fxpro1x2.com nem vonható felelősségre azért a sportfogadási tanácsért, amelynek következtében Felhasználó elveszíti fogadását.
A Felhasználónak a kötelezettsége a megbízási díj megfizetése, a megbízási díj fizetésének időpontja a szolgáltatás tanácsadási jellegéből fakadóan szükségszerűen megelőzi a megbízott teljesítését, ezért a megbízási díj megfizetésére előzetesen, a sportfogadási tipp megrendelése után haladéktalanul kell, hogy sor kerüljön.

III. A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja

Sportfogadási tanácsadás

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából sportfogadási tanácsadásnak minősülő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja, hogy a Felhasználó választásának megfelelő sportesemény kimenetelére kapjon szakmai tanácsot.

3.2. A sportfogadási tanácsadás szolgáltatás keretein belül bármely Felhasználó megbízhatja a Tippmestereksportfogadási szakértőit, hogy az általa meghatározott sportág és kockázati besorolásnak megfelelő sportfogadási tippet dolgozzanak ki számára. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációval történik. A felek között a megbízási szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak az Üzemeltető e-mailben történő elfogadásával, visszaigazolásával jön létre. Az megbízási szerződés létrejöttét követően a Felhasználó elnevezése Megbízó vagy Felhasználó. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.

3.3. A szolgáltatás honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó.

3.4. A sportfogadási szakértők megbízási díjának fizetésének módja a következő:

3.4.1. A Felhasználó kiválasztja a weboldal kínálatából a kívánt terméket, azaz kiválasztja azt a sportágat és kockázati besorolást, amelyeknek megfelelő sportfogadási tippet kíván kapni a FxPro1x2.hu sportfogadási szakértőitől és a „Kosárba” címszóra kattint. A Felhasználó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt.

3.4.2. A „Kosárba vele” ikonra történő kattintással a Felhasználó a „Kosár” oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékekért fizetendő összeget. A kosár tartalmának módosítására a Felhasználó jogosult.

3.4.3. A „Fizetek” gombra kattintással a Felhasználó a „Pénztár” oldalra kerül, ahol a Felhasználó kiválasztja a fizetés módját (bankkártyás fizetés ).

3.4.4. Felhasználó köteles megadni a nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét.

3.4.5. A fenti adatok megadását követően a Felhasználó az „Elolvastam és megértettem az Általános Szerződési Feltételeket, és egyben elfogadom az „Általános Szerződési Feltételek-et” szöveg melletti négyzet pipálását követően jogosult a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani.

3.5. A megrendelések feldolgozása a hét minden napján 0:00-24:00 óráig.

3.6. A Megbízó – eltérő kikötés hiányában – köteles a megbízási díj fizetési kötelezettségének haladéktalanul eleget tenni, ez ugyanis a megbízás teljesítésének feltétele, ellenkező esetben a weboldal szakértőinek sportfogadási tippjeinek megismerésére nem jogosult.

3.7. A megbízási díj kiegyenlítése (fizetés módja) kizárólag Utalás, bankkártyás fizetés rendszeren keresztül történik. A megbízási díj megfizetését követően a Megbízó értesítést kap a megbízási díj kiegyenlítéséről. A megbízási díj megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került.

3.8. Amennyiben a Felhasználó megrendelte a sportfogadás tippeket és kifizette a megbízási díjat, az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően – értesíti a Felhasználót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás), egyben elküldi a megrendelt sportfogadási tipp(ek) eredményét. Előfizetés esetén az aktuális tippek listáját azonnal elküldi az Üzemeltető a Felhasználó részére. Az elektronikus tájékoztatás a következő adatokat is tartalmazza: Üzemeltető cégnevét és címét, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék árát, a szállítási határidőt, a teljesítés egyéb feltételeit.

3.9. Az Üzemeltető a sporfogadási tippek eredményességére nem vállal garanciát. Hibás tipp esetén a Megbízónak nem áll jogában a fizetett összeg visszatérítését igényelni.

3.10. Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a megfizetéséig jogosult gyakorolni.

3.11. Az üzemeltető Fentartja a jogot a megrendelés visszautasítására, és a csoport tagság tagság azonnali törlésére ha az előfizető más hasonló csoport/weboldal tulajdonosa,szevezője vagy adminisztrátora.

IV. A weboldal használata

A weboldal megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció, a weboldalon elérhető információk mindenki számára ingyenesen hozzáférhetnek, ezekkel kapcsolatban is köteles minden Felhasználó az alábbiakban található titoktartási szabályok tiszteletben tartására.

Minden Felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a legalaposabb felkészülés ellenére is, a sportfogadás szerencsejáték, ezért természetszerűleg kockázatos. Az Fxpor1x2 tapasztalt sportfogadási szakértői csupán alaposan átgondolt tanácsokat adhatnak a Felhasználók számára, így a weboldal nem vállal felelősséget a Felhasználónál, az esetleges negatív végkimenetelű sportfogadási tippből fakadó anyagi kárért.

Az FxPro1x2 által kínált szolgáltatásokat minden felhasználó kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelően veheti igénybe.

A weboldalon tartalmazható információkat a felhasználók csak személyes célokra használhatják meg, szigorúan tilos a weboldal kereskedelmi célú felhasználása. Az FxPro1x2 üzemeltetőjének kifejezett hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található információk bármilyen formában történő közzététele és továbbértékesítése.

V. Figyelmeztetés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a weboldalon közzétett, a sporteseményekhez kapcsolódó információk, elemzések csak tájékoztató jellegűek. Az FxPro1x2.hu nem vállal felelősséget az információk helyességéért, a Felhasználó elfogadja azt, hogy az ezen információk alapján hozott döntéseiért ő tartozik kizárólagos felelősséggel.

Továbbá tájékoztatunk minden felhasználót, hogy a közösségi csoportunk szabályainak megszegése(csoportrombolás,sértegetés stb.) Azonnali kizásárst von maga után!

VI. Titoktartás

A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan bizalmasan fog kezelni minden az FxPro1x2 sportfogadási szakértőitől kapott sportfogadási tippet illetve egyéb információt. A Felhasználó ezen kötelezettsége az érintett sportesemény befejeződéséig áll fenn.

Ezáltal a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy sem közvetve sem közvetlenül nem adja tovább harmadik személynek a sportfogadási szakértők által adott szakmai tanácsot. A Felhasználónak ezenkívül meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa ezen titoktartási záradék teljesülését. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ezen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét és ebből az Üzemeltetőnek kára származik, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó szerződésszegése miatt keletkező kárának megtérítését követelni.

Előfizető kijelenti, hogy nem tulajdonosa, adminisztrátora,vezető tisztségviselője olyan csoportnak, szerveződésnek, gazdasági társaságnak vagy vállalkozásnak, amely a Szolgáltató tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségének megsértése esetén Azonnali kizárással sújtható, Valamint Szélsőséges esetben(Továbbértékesítés,megkárosítás esetén) 1.500.000-, Ft összegű kötbér fizetésére is köteles!

VII. Felelősség
Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Felhasználó, vagy bármely más személy felé a weboldal használatából származó károkért. Sem az FxPro szakértői, sem a weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre a Felhasználó vagy bármely más harmadik személy vagyonában a weboldal használatából közvetlenül eredő kár miatt.

Mi nem ösztönzünk/Biztatunk senkit szerencsejátékra. 
A saját szelvényeinket/tippeket minden előfizetőnk a saját anyagi helyzetéhez mérten teszi meg, amik forintban értendő pénzügyi hasznot nem Garantálnak!
A Tagság befizetésével nem a tippeket vásárolod meg, hanem a csoportbéli tagságod!
Az elégedettségi garancia abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az egy éves tagság időtartama alatt negatív mérleg alakulna ki.
Mi a Hosszútáv hívei vagyunk, mégpedig azért mert a kissebb-nagyobb negatív szériákat csak így lehet pozitív irányba billeneteni!

A Felhasználó tudomásul veszi a jelen Szabályzat elfogadásával, hogy a weboldalról történő sportfogadási tanács megrendelése nem jelent garanciát a sikeres kimenetelű sportfogadásra. A Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel, ha az időben elküldött email nem érkezik meg időben a Felhasználó postaládájába.

VIII. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak a védelméről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

IX.

Az Ajánló rendszerünkben megszerzett bónuszok 100.000 elérése után kérhető ki.

X. Egyéb

Az FxPro1x2.hu oldalának látogatása és a weboldal bármelyik szolgáltatásának igénybe vétele feltételezi, hogy Ön hozzájárul a jelen Szabályzatban foglalt Általános Szerződési Feltételekhez.

Valamint az elégedettségi garacia abban az esetben vehető igénybe, ha az éves tagség alatt a felhasználónak anyagi kára keletkezett.(A Visszatérítés ideje 15-30 nap)

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás Mi az a cookie? Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Adatkezelési tájékoztató módosítása Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: ? a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; ? azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; ? hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, ? a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; ? arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; ? az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.